کیوسک لمسی هوشمند در باشگاه ورزشی

باشگاه ورزشی اسپینو مجهز به کیوسک لمسی هوشمند