محل های قابل استفاده imotouch

بانک ها و مؤسسات

مال ها، مراکز خرید و فروشگاه ها

شرکت ها، سازمانها و نمایشگاه

هتل ها و مراکز گردشگری

tikcet-4d45e253e87cf010d509acb138a60f82

ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی